terre solide

Algemene voorwaarden1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant - verder genoemd de deelnemer - verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Terre Solide / Isolde Roose en de deelnemer gesloten wordt.


Terre Solide behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.


De deelnemer verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven. Het inschrijven voor een training, workshop of andere activiteit van Terre Solide leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.


Terre Solide behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.


2. Bedrijfsgegevens

Terre Solide is een project van Isolde Roose - Zomerstraat 47, 9000 Gent

BTW BE 0848.119.993

Ondernemingsnummer: 0848.119.993


3. Trainingen, workshops en andere activiteiten

Terre Solide organiseert trainingen, workshops en andere activiteiten met betrekking tot Focusing. De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website www.terresolide.be.


De duur van de trainingen en workshops is afhankelijk van het type training of workshop dat je koos. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.


4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de deelnemer zich inschrijft voor een training, workshop of andere activiteit, wordt deze verzocht het inschrijvingsformulier in te vullen via de link op de website of via e-mail contact op te nemen met Terre Solide met vermelding van de activiteit waarvoor deze zich wenst in te schrijven. Ten laatste binnen de 3 dagen reageert Terre Solide / Isolde Roose via mail om te bevestigen of er nog ruimte is om deel te nemen aan de activiteit en om de gegevens van de deelnemer nodig voor de dienstverlening op te vragen en de betalingsmodiliteiten door te geven. Terre Solide zal hierbij ook aan de klant vragen of deze een factuur wenst en al dan niet BTW-plichtig is, of deze akkoord is om zijn e-mailadres te delen met de andere deelnemers van de training, workshop of activiteit waarvoor deze zich inschrijft en of deze toegevoegd wil worden aan de mailinglijst van de nieuwsbrief van Terre Solide. De deelnemer is vrij om hier al dan niet op in te gaan.


De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer het inschrijvingsgeld heeft overgeschreven op de rekening van Terre Solide / Isolde Roose. Pas na het overschrijven van het inschrijvingsgeld is de inschrijving van de deelnemer verzekerd.


Enkele dagen voor de start van de training, workshop of andere activiteit ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail met praktische informatie.


Terre Solide en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Terre Solide hiervoor als een vermoeden van bewijs.


5. Annulatie / afgelasten

Indien de deelnemer zich voor een training, workshop of andere activiteit heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail aan isolde@terresolide.be. Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Terre Solide.


Bij annulering gelden volgende annuleringsvoorwaarden:

-Tot 6 weken voor de start van de training, workshop of activiteit annuleren: volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld met aftrek van een administratieve kost van 25€
-Van 6 weken tot 2 weken voor de start van de training, workshop of activiteit annuleren: 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd
-Minder dan 2 weken voor de start van de training, workshop of activiteit annuleren: 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd


Bij afwezigheid op één van beide dagen van een tweedaagse training kan geen aanspreek gemaakt worden op een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Indien de deelnemer omwille van overmacht niet kan deelnemen aan één of beide dagen van een training, wordt de mogelijkheid geboden de deelname ter verplaatsen naar een volgende reeks van de training en wordt het inschrijvingsgeld overgezet zonder bijkomende kosten. Indien de deelnemer niet aanwezig is op de training, workshop of activiteit zonder verwittiging, gebeurt er geen terugbetaling.


Terre Solide behoudt zich het recht voor een training, workshop of activiteit ten allen tijde af te gelasten. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de deelnemer. Het afgelasten van een training, workshop of activiteit kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.


6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Terre Solide is vrijgesteld van BTW. Terre Solide behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de trainingen, workshops en activiteiten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.


De betaling gebeurt door middel van overschrijving. Andere betalingsmogelijkheden - met uitzondering van Payconicq bij korte en eenmalige workshops en met onderlinge toestemming - worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.


Terre Solide is vreemd aan de relatie tussen de deelnemer en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.


7. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Terre Solide op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training, workshop of activiteit.


In geval van schadeaanspraken naar Terre Solide dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.


Indien er tijdens de training, workshop of activiteit onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Terre Solide de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.


8. Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Terre Solide het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.


9. Auteursrechten en Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Terre Solide is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terre Solide.


10. Klachten

Klachten met betrekking een training, workshop of activiteit, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de training, workshop of activiteit per e-mail of aangetekend schrijven aan Terre Solide ter kennis worden gebracht.


In geval van geschillen tussen Terre Solide en de deelnemer zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.


11. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldige.


12. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.